Täitemenetlus

Esindame võlgnikke täitemenetluses suhtluses kohtutäituritega. Koostame nõudekirju, teabepäringuid ja vajadusel koostame kaebusi kohtutäituri tegevuse või tegevusetuse peale. Aitame koostada kohtule sundtäitmise lubamatuks tunnistamise hagi (nt seoses aegumisega)  ning vajadusel aitame taotleda riigipoolset menetlusabi menetluskulude kandmiseks (nt riigilõivu vähendamine).

*Hetkel ei nõusta me kliente nõuetes, kus sissenõudjaks on Kaitseministeerium või selle valitsemisalas olev asutus.